Regulamin

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem Sklepu internetowego Książki.it zorganizowanego w domenie ksiazki.it, zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego, jest spółka Programistyczne Świry Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Warmińska 8/6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój); o kapitale zakładowym 5000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897782;  NIP: 633-224-39-83; REGON: 388911927 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@ksiazki.it, nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Administrator.
 3. Użytkownik może szybko kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  a) poczty e-mail pod adresem kontakt@ksiazki.it ,
  b) zakładki Kontakt,
 4. Administrator oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Sklepu internetowego wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis narzędzi systemowych.
 5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania ze Sklepu internetowego.
 6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
 7. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się nieodpłatnie.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania Administratora o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego to:
  a) komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280×1024, aktualna wersja przeglądarki stron internetowych o udziale w rynku min. 5%,
  b) klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia,
  c) podłączenie do sieci Internet,
  d) dostęp do poczty elektronicznej,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Administrator informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu internetowego w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies.

§ 3
Zasady zakładania Konta w Sklepie internetowym

 1. Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu internetowego dokonując Rejestracji.
 2. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze Sklepu internetowego
 3. Użytkownikom, którzy dokonają rejestracji zakładane jest Konto.
 4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z jego treścią podając dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu oraz adres e-mail. Ponadto Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę pod jaką prowadzą działalność oraz nr NIP. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera własną unikalną nazwę (Login) i hasło, za pomocą których będzie logował się do Konta.
 5. Potwierdzenie założenia Konta następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i po użyciu przycisku oznaczonego słowem „Zapisz”
 6. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. Administrator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i hasła osobom trzecim oraz nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą jego Loginu i hasła.
 9. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonać likwidacji swojego Konta.

§ 4
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym może nastąpić poprzez:
  a) dodanie Towaru do Koszyka i wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
  b) dodanie Towaru do Koszyka i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej Rejestracji (zakup za pomocą Konta),
  c) złożenie Zamówienia telefonicznie, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  d) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie do Administratora wiadomości elektronicznej na adres e-mail obejmującej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Towaru w sposób określony w punkcie a) lub b) powyżej następuje poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie”.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i podawane są w kwotach brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru.
 5. Po złożeniu Zamówienia (w każdej z przewidzianych w ust. 1 powyżej form) Użytkownik otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie internetowym (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia).
 6. Administrator ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zostanie złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub które będzie złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 7. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz za pomocą Konta jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Natomiast Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze (od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8.00 do 14.00.
 8. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 9. Administrator nie jest producentem wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym.

§ 5
Zasady płatności

 1. Oprócz zapłaty za zamówiony Towar, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia należności za jego dostawę.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się co do zasady za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówionych Towarów (w zależności od tego czy zostaną spakowane do paczki czy na paletę), są obliczane dynamicznie na ekranie podsumowania: Przelew Pobranie Inpost Paczkomat
 1. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Użytkownik, są podawane przy składaniu Zamówienia.
 2. Należności za zamówiony Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane:
  a) z wykorzystaniem elektronicznych form płatności (przedpłatą na konto) – w tym przypadku Termin płatności wynosi 3 dni. Po upływie tego terminu Administrator wyśle do Użytkownika przypomnienie o konieczności uiszczenia ceny i wskaże kolejny termin. Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Umowa rozwiązana.
 3. Operatorem płatności Sklepu są:
  a) PayNow
  b) Stripe.
 4. Sklep obsługuje następujące typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro,, MAsterCard, MasterCard Electronic.

§ 6
Realizacja zamówień składanych w Sklepie internetowym

 1. Zamówione przez Użytkownika Towary są mu dostarczane przez Administratora bez wad.
 2. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi przez Administratora wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT (w formie elektronicznej, jeżeli użytkownik wyrazi chęć otrzymania faktury) oraz w przypadku Użytkowników będących konsumentami wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem) lub w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym została zaksięgowana płatność (w przypadku wykorzystania elektronicznych form płatności lub systemu płatności ratalnych). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 4. Administrator potwierdza rozpoczęcie realizacji Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „w realizacji”, zaś wysyłka (lub wydanie Towaru w punkcie odbioru osobistego) następuje po uzyskaniu przez Sklep pełnej wartości Zamówienia (chyba, że Użytkownik wybierze formę płatności „za pobraniem”) i jego skompletowaniu.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych, chyba, że zaznaczono inaczej, np. przy zakupach w przedsprzedaży. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni). Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze.
 6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Administratora ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
 7. Po przekazaniu Towaru firmie kurierskiej lub bezpośrednio Użytkownikowi, do Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail informująca o zmianie statusu zamówienia na „Zrealizowane”.

§ 7
Zasady zamieszczania komentarzy
1 W ramach Sklepu internetowego Użytkownicy mają możliwość zamieszczania komentarzy, zawierających opinie o prezentowanych w Sklepie Towarach lub o przebiegu transakcji.
2 W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. imię i nazwisko, adres e-mail.
3 Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników Sklepu internetowego.
4 Wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi Użytkownik zamieszczający ten komentarz.
5 Komentarze powinny być zredagowane w sposób przejrzysty, czytelny i nie mogą zawierać:
a wulgaryzmów, treści nieprzyzwoitych, obelżywych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b danych osobowych Użytkowników lub innych osób;
c adresów stron internetowych,
d treści reklamowych.
6 Administrator nie ingeruje w treści komentarzy, jednak usuwa lub modyfikuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Administrator może również zablokować możliwość wystawienia, usunąć lub zmodyfikować komentarz w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a) komentarz narusza zasady określone w punkcie 5 powyżej,
b) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.

§ 8
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu rejestracyjnym.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności. Jest ona nierozłącznym elementem Regulaminu.

§ 9
Uprawnienia Administratora w ramach Sklepu internetowego

 1. Administrator ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo podane są na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 2. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Administrator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego zachowania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sklepu lub w inny sposób mu szkodzą, a także w sytuacji gdy Administrator dojdzie do przekonania, że określone Konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego bez podania przyczyny za uprzednim wypowiedzeniem Użytkownikom warunków niniejszego Regulaminu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesyłanie Użytkownikowi wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@ksiazki.it lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres dostępny w zakładce Dostawa i zwroty.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia lub rejestracji, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu), okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie.
 5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.
 6. CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI wynosi 2 lata

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami

 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
  a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
  c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sąd Konsumencki w Katowicach,
  ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, tel: (032) 255-50-17).

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami

 1. Użytkownik będący konsumentem, a także będący podmiotem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego , bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 oraz 10 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia nabytego Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres e-mail na adres: kontakt@ksiazki.it.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.
 6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania.
 8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administrator, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Administrator nabyty Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu nabytego towaru ponosi Użytkownik.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  a) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  b) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  d) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  e) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  f) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. Ponadto Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacjach gdy:
  a) towar nosi ślady używania przekraczającego zakres zwykłego zarządu,
  b) z towaru zostały usunięte jego zabezpieczenia i/lub oznaczenia,
  c) towar został uszkodzony przez Użytkownika.

§ 13
Prawo właściwe, spory

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, których przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach usług Sklepu internetowego, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, będą informowani o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu, za pomocą wysłania odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. W sytuacji braku akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian, Użytkownicy mogą zażądać natychmiastowej likwidacji ich Konta.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie https://ksiazki.it/rules-conditions/ , w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Załączniki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy:
Ja [imię i nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Numer zamówienia: [numer]
data odbioru przedmiotów: [data]
Adres: [adres kupującego]
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:
Numer konta: [numer rachunku bankowego kupującego]
Bank: [nazwa banku]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]